��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)` �R�tObjbj��հ�{�{0��������@ @ @ @ � � � 4 �W�W�Wh�W��XD ;�8ZZ��Z�Z�Z�]2^(^ ��������������$s�hۢPԛ!� �_�]^�]�_�_ԛ@ @ �Z�Z����k�k�k�_�@ l�Z� �Z���k�_���k�kR$��� ,� ��Z�Y h�_���W�g>��Ҙ� �0;�Ɔ>+�j~+�<��+�� �� 4^"V^�kn^�^}4^4^4^ԛԛ�kj4^4^4^;��_�_�_�_ �1�=� �= @ @ @ @ @ @ ���� NmWS^�QN�QQg@\�e�N Nm�Q�Q0202005�S NmWS^�QN�QQg@\ sQ�NpS�S 0NmWS^2020t^CS T�y�b�NXT NaNL��R�[�e�eHh 0�v��w T:S�S�+TNmWSؚ�e:S0^WS�q\:S0NmWS�e�e�R��l�bcHQL�:S0����ؚ�e:S ��QN�QQg�� �@\^\ gsQUSMO� 9hnc 0q\Nw�QN�QQg�SsQ�N_U\2020t^�y�b NaN;m�R�v��w 0����Q�yYeW[0202006�S ���Bl �6R�[�N 0NmWS^2020t^CS T�y�b�NXT NaNL��R�[�e�eHh 0 ��spS�S�~`O�N ���u�gqgbL�0 NmWS^�QN�QQg@\ 2020t^3g13�e �dk�N;N�RlQ_ � NmWS^2020t^CS T�y�b�NXT NaNL��R �[ �e �e Hh :NR�[�[�e}YhQ^CS T�y�b�NXT NaNL��R ��S%c�y�b(WaNQg�NN/ctQ-N�v͑��/e�d\O(u �(W�e�Q���p�u�`2��c-N�y�g�bS_\O:N �yr6R�[,g�eHh0 N0c�[`�` �N`Nяs^�e�e�N-N�Vyrr�>yO;NIN`�`:Nc�[ �hQb�/�{_ZQ�vAS]N'Y0AS]NJ\�N-N0 N-N0�V-NhQO�|^y ��[hhQb��^b\�^>yO-N N�Q �]\O�_{��[b�vlx�N�R,'}�[�~T�e�Q���p�u�`2��c ��N�c^�~r��X�N0D��n���~0u`�s�O0(�ϑ�[hQ�T�b~p2�~p�Q~p�b/g:N͑�p ��R�_�QNHQۏ�(u�b/gۏQg0eQ7b00R0u ��R'YsQ.��e��0sQ.��s���v�b/gc�[�T�Ql�W���R�^ �:N�O���|ߘ0,�܃I{͑���Q�N�T gHe�O�~ �Sbb�1�+�;eZWb�c�O:_ g�R�v�y�b/e�d0 �N0�vh�N�R �Ǐ�y�b NaNL��R �͑�p�c�Nw0^�S^�v�QN;N�[�T�yN;N�c�b/g0�u�[2��l�T�yf[�e���b/g��c^Ɩb:y��Q:g�Qz��~T0o��yo��lM�WY0�~r���,g�XHe�vsQ.��b/g!j_ ��R�nf�S�QN�y�b�wƋ�THQۏ�[(u�b/g0�R�N�[�sQgQg gSr^�b/g�NXT07b7b���_0R�b/g g�R�v�vh �hQb��cGS�y�b�[�QN�QQg�~Nm�SU\�v/e�d_��\O(u0 N0͑�p;m�R �N �>NL� N�Q t��?eV{�[��;m�R0�ʑZQ�v N�Q ?eV{ ��[ OؚI{L�Nb�!hib�bؚ }(��Ql0�R:_�QN�QQgr^萺NMb� O�^��I{N�|R:_�Q�`�Q�[�Q?eV{ �.^�R�QQg�WB\r^萤O�N�?eV{0�c�c?eV{0O(u?eV{ ��c�R?eV{=��[=�0W0 ��N �_U\�Ql�y{Q�b���W��0�OXbw0^�QN�y�b�W��y��v ��Ǐ�~ N�~ NƖ-NYef[0�s:W�b/gc�[I{b__ � c�NN0RB\!k(WhQ^_U\�Ql�b���W�� ��cؚ�Ql�y�b��[���R0 � N ��[�e�QNN�[�V� NaN g�RL��R0^@\�~�~^�~�QNN�[�V� ��Ǐ�~ Nc�[0�S_�s:WO0N�����^�N�S0u��c�[I{�e_ �_U\�W��0�b/gc�[0�T� g�R ��c^^�QN;N�c�b/g0:S�S_N���~�~N�[�V�T�Ql�c^0nf�S�QN�b/g�wƋ �^�l_U\�b/gc�[ g�R0 ��V ��c^Nyb�QNHQۏ�(u�b/g0^@\�S^t^�^�QN;N�c�b/g�D��N1 � ��V�~�|ߘu�N0܃݄P[�] z0^AS'Y�QNyrr��NN0�Q�N�T(�ϑ�[hQI{�c^Nyb�~r�ؚHe�vHQۏ�(u�b/g�S!j_0:S�S9hnc,g0W�NN��� ��S^�y i0\ugr0�Q:g04l�NI{�eb��v�QN;N�c�b/g ��R:_�e�b/g�c^�R�^0 ��N ��W���y�b:y�;NSO0�~T�WB\�Q�b�c^e��Ry��v �t� �Nyb�e�W�QN�~%�;NSO&^4Y�N0�y i'Y7b0aNWN�[0�Q:g�] SI{\O:N�y�b:y�;NSO_U\Ջ��:y� ��c�S�QN�b/gc�[XT�p�[�p�v�|�Qc�[ g�R ��cؚvQ�b�SU\���R�S�[hT���Q7b0yr+R/f+��V7b�v��\&^�R���R0 �mQ �_U\�QN�Oo`S g�R0EQR)R(u-N�V�Q�b�c^�Ns^�S0-N�V�Q�b�c^APP0�Q�bGlAPPI{�Oo`Ss^�S ��y�g O�d�QN�[(u�b/g�T�y�b�Oo` �_U\�y�b�Oo` g�R0)R(u^�d5uƉ0�_�O�0lQO�S0QQ�SI{ O�ZKb�k ��[�WB\�Q�b�NXT�T^'Y�Q7b_U\(W�~�W��0(W�~c�[0(W�~T{�u0 �V0�]\Oek�� �y�b�NXT NaNL��RR N*N6��kۏL�� ,{N6��k�1-2g � �6R�[�[�e�eHh �=��[�N�R ��~S�c�e �fnxL�#�0 ,{�N6��k�3-12g-N�e � � cgq�QN�y�b NaN;m�R�v�vh�N�R ��~�~hQ^�Q�b�NXT_U\�Ql�W��0�b/gc�[�T�y�b g�R0 ,{�N6��k�12g N�e � ��[hQt^�y�b NaN;m�R_U\�`�QۏL�;`�~0 �N0�O���c�e �N ��R:_�~�~���[0T:S�S���bCS T�y�b�NXT NaNL��R\O:N�Nt^�QN�y�b�]\O�v͑-NKN͑ ��~T,g0W�[E�6R�[wQSO�[�e�eHh �Ǒ�S g�R�c�e ���w�~�~�[�e0^@\b�zCS T�y�b�NXT NaNL��RN�[c�[\�~�D��N2 � ��#�hQ^�y�b NaN g�R�]\O�vN�Rc�[ �TN�[\�~���~�~,g�~�NXTۏL��b/gc�[0T:S�S_N��b�z�v�^�~�~:g�g �v^\_U\�b/g g�R�vbHe\O:N�[�Q�b�NXT�8h�v͑��ch �nx�O;m�R�meQc�~ۏL� �wck=�0R�[Y0�S�_bHe0 ��N �=��[�vsQL�#�0Ǒ�S^�QNN�[S:S�S0S͑�py��v �:S�S�y�b�NXTSaNG� �aNG��Q�b�NXTSQg�e_ �B\B\�S�[�N�R �O�y�b NaN;m�R_U\�_Nb�[ gHe0CS T�y�b�NXT NaNL��R�[L�c[�^�bJT6R�^ �T:S�S cgq��Bl N�b�y�b NaNL��R�[�eۏ�^�D��N3 �0 � N �R�e�]\O:g6R0�y�g�c"}�g�^�y�b NaN�He:g6R ��l͑L�?e��N�b/gN�[�v�~T ��y�b g�RNy��v�[�e�v�~T ��~�^N/ec�~3z�[0�b/gǏlx�v�y�b NaN g�R� O0 N�e�[�U0R�e�y�b NaN gHe�e_ �R�[ZP0RsQ.��e���S�e NaN ��b~p�Q~p���e NaN ��T� g�R;N�R NaN0�u�`2��c�eg � Nf>NL���'Yĉ!j�vƖ-N;m�R,�SǑ�SN�[N�Q7b �p�[�p �e_ۏL�c�[ ���EQR)R(u �NT�Q+ Kb�k_U\�b/g g�R�T�Ql�W�� ��R�R�cؚ�QN�y�b g�R�v(�ϑ�THe�s0 ��V �%� �o�}Yl�V0T:S�S���R'YCS T�y�b�NXT NaNL��R�v�[ O�R�^ ��l͑�S�c;`�~�y�b NaN(W�cۏ�NN/ctQ0�R�R1�+�;eZW0�e�Q���p�u�`2��c-N�m�s�Q�vHQۏ�~��!j_�THQۏxQ�W �EQR)R(u^�d5uƉ0Q�~0�b RI{�ZSOۏL�^�l�[ O �%� �o�}Yl�V0 ��T:S�S�N3g27�eMR �\�[�e�eHh�b^�QN�QQg@\0 T��|5u݋�66609145 66602776��y�bYe��Y � D��N�1.2020t^NmWS^�QN;N�c�b/g 2.CS T�y�b�NXT NaNL��RN�[c�[\�~ 3.CS T�y�b�NXT NaNL��Rc[ۏ�^�bh� D��N1 2020t^NmWS^�QN;N�c�b/g �90y� � N0\���b/g�8y� � 1.�e0W\���b�ؚHe�{S=h�W�b/g 2.\���ss|hTt^ �S\� ؚ�N=h�W�b/g 3.\���ss|$N�qn��ؚ�NؚHe�b/g 4.\���nLp4l��NSOSؚ�NؚHe=h�W�b/g 4.�Q\���[E^�|�dؚ�N=h�W�b/g 5.\���ss| �SZf �~r�ؚ�NؚHe�b/g 7.���y���v�ss|�y�yhQϑ�|�x؏0u 8.Zf,�\���b�3z�N��.l�b/g �N0�ss|�b/g�5y� � 1.Y�ss|�|ϑ�v�dZf6eؚ�N=h�W�b/g 2.��ߘ�ss|�~r�0ؚHeu�N�b/g 3. "$*.�зО�t]I5]!&h�VB*CJ OJPJQJaJ o(ph&h��B*CJ OJPJQJaJ o(ph&h9�B*CJ OJPJQJaJ o(ph,h��hn>�B*CJ OJPJQJaJ o(ph(h��h*!B*OJPJQJaJ o(ph(h��h�;[B*OJPJQJaJ o(ph0h6:�h�'/B*CJ�OJPJQJRH<aJ�o(ph�0h6:�h9�B*CJ�OJPJQJRH<aJ�o(ph�0h6:�hn>�B*CJ�OJPJQJRH<aJ�o(ph�,h��h*!B*CJ,OJPJQJaJ,o(ph 6:<Nv���������������� d4�9DG$H$gdz� d��G$H$gdz� $d��G$H$a$gdz� $dl�G$H$a$gdO<� $d��G$H$a$gdO<�$�:�:UDdVDd]�:^�:a$gdO<� $d��G$H$a$gdO<� $G$H$a$gdO<� $dX�G$H$a$gdO<� hNjOrO���.02468:<N�����龝�o[D8(hxZhhxZhKHOJQJ^Jo(hxZhB*OJQJph,hvO�hxZhB*CJ,OJPJQJaJ,o(ph&hxZhB*CJ,OJPJQJaJ,o(ph,h��h*!B*CJ,OJPJQJaJ,o(ph,h��h�;[B*CJ,OJPJQJaJ,o(ph@jh��h*!B*CJ,OJPJQJUaJ,mHnHo(phu,h��h�;[B*CJ OJPJQJaJ o(ph&h��B*CJ OJPJQJaJ o(ph,h��hn>�B*CJ OJPJQJaJ o(ph �����: < � � � � � � � � � � � � � � ����νΩ�{g{g{TC5C5Ch]QB*OJaJ o(ph h��hn>�B*OJaJ o(ph$h��hn>�B*OJQJaJ o(ph&h9�B*KHOJQJ^JaJ o(ph,h��hn>�B*KHOJQJ^JaJ o(ph,h��h�,AB*KHOJQJ^JaJ o(ph'hz�h�d�@���KHOJQJ^JaJ o(!h�6F@���KHOJQJ^JaJ o('hz�hxZh@���KHOJQJ^JaJ o(hxZhhxZhKHOJQJ^Jo(h��KHOJQJ^Jo(�� � � � � � 2 B D � � f �����������yyy�td��G$H$WD�`�tgdO<� d��G$H$gdO<� $dl�G$H$a$gdO<�$dl�9DG$H$a$gdO<��ddp�9DG$H$WD�`�dgdz�$�td��4$G$H$WD�`�ta$gdO<��tdp�G$H$WD�`�tgdz��dd4�9DG$H$WD�`�dgdz�� � � � � �  @ B D ����ӱ��ycyK6)h�)h4eJB*CJKHOJQJ^Jph.h�7h4eJ5�CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(+h�7h4eJCJ,KHOJPJQJ^JaJ,o('h�7h4eJCJ,KHOJPJQJaJ,o(!h4eJCJ,KHOJPJQJaJ,o($hz�hxZh@���KHOJQJ^JaJ 'hz�hxZh@���KHOJQJ^JaJ o(h�0�B*OJaJ o(ph h��hn>�B*OJaJ o(phhxZhB*OJaJ o(phh]QB*OJaJ o(ph D j � � � f t h � � � � � � � |~����� "@D��� ,DFL������뽭���������ԉԉ�����x�x�뭚���j�h��B*OJQJo(ph h4eJh4eJB*OJaJ o(ph h4eJh4eJB*OJQJo(ph$h�h�h4eJB*OJ PJ QJo(phh��B*OJ PJ QJo(ph,h�(h4eJB*KHOJ PJ QJ ^Jo(ph,h4eJh4eJB*KHOJQJ ^JaJ o(ph(h4eJh4eJB*KHOJQJ^Jo(ph)f t � � | 6z�(6��D(\^���������������������������d��9DG$H$WD�`��gdO<��td��9DG$H$WD�`�tgdO<��td��G$H$WD�`�tgdO<�LNh��(,8J���� >@HJLZ����ʴ�ᓀ�����ᴓ����i�����T��(h4eJh4eJB*KHOJQJ^Jo(ph,h�(h4eJB*KHOJ PJ QJ ^Jo(ph$h�h�h4eJB*OJ PJ QJo(phh��B*OJ PJ QJo(ph h4eJh4eJB*OJaJ o(ph+h4eJh4eJB*KHOJQJaJ ho(ph,h4eJh4eJB*KHOJQJ^JaJ o(ph h4eJh4eJB*OJQJo(phh��B*OJQJo(ph �����������&(6J��@B��DX(\^����ȱȱ����r�r�d�r�r�M�,h4eJh4eJB*CJKHOJQJ^Jo(phh�k�B*OJQJo(ph$h�h�h4eJB*OJ PJ QJo(ph,h�(h4eJB*KHOJ PJ QJ ^Jo(ph(h4eJh4eJB*KHOJQJ^Jo(ph,h4eJh4eJB*KHOJQJ ^JaJ o(ph0h4eJh4eJ@���B*KHOJQJ^JaJ o(phh��B*OJQJo(ph h4eJh4eJB*OJQJo(ph����������������6<>���ٶ��ٶ�w�wٶ�laSHhv�OJ PJ QJ o(hv�hv�OJ PJ QJ o(hv�@���OJaJ o(hs�@���OJaJ o((h4eJh4eJB*KHOJQJ^Jo(ph(h4eJh4eJB*OJQJ^JaJ o(ph(h4eJh4eJB*OJQJ^JaJ o(ph"h4eJB*KHOJQJ^Jo(ph h4eJh4eJB*OJQJo(ph(h4eJh4eJB*KHOJQJ^Jo(ph"h�c�B*KHOJQJ^Jo(ph��� "$&(*,.0246������������������������\d��5$G$H$WD�`�\gdO<��!d��9DG$H$WD�`�!gdO<��td��9DG$H$WD�`�tgdO<�6>@^j����4Z|�����������������tdH�G$H$WD�`�tgd�;M�td��9DG$H$WD�`�tgdO<��td��G$H$WD�`�tgdO<�$d�����*9DG$H$XDFYD2a$gdO<�$dl�9DG$H$a$gdO<� $9DG$H$a$gdO<�>@H^jvx|~��������<V<b<��ñ�����n�����WUW>,h�;Mhv�B*KHOJ PJ QJ ^Jo(phU,h�>�hv�B*KHOJQJ^JaJ o(ph(h�,�hv�B*KHOJQJ^Jo(ph,hO<�h��B*KHOJ PJ QJ ^Jo(ph,hO<�hv�B*KHOJ PJ QJ ^Jo(ph#h@�hv�OJ PJ QJ^JaJ o('h@�hv�CJ,OJPJQJ^JaJ,o('h@�hv�CJ,OJPJQJ^JaJ,o('hv�h�`�CJ,OJ PJ QJ ^JaJ,o(���<0<V<l<�<�<�<�<�<=6=V=r=�=�=�=�=>4>L>�����������������������tdH�G$H$WD�`�tgd�;M�td��9DG$H$WD�`�tgdO<��td���w9DG$H$WD�XD`�tgd�;M�ss|��u�[E^��\O�b/g 4.�ss| N2��S�Q �b/g 5.Y�ss|hQ z:g�hS3z�NؚHeu�N�b/g N0��u�b/g�3y� � 1.Y�v�d��u{��{ؚ�N=h�W�b/g 2.��u�gZf�d��e�X�N=h�W�b/g 3.��u N�c�S�X �b/g �V0Bg�|�b/g�11y� � 1.Nu��e0Wu��ؚ�N=h�W�b/g 2.1��ku���X�N=h�W�b/g 3.u����~k��u�~r�2��c�b/g 4.u��ؚHe{��{S����=h�W�b/g 5.��,��v�d;z�~r�u�N�b/g 6.7�P[�|�d�{S=h�W�b/g 7.�e0W7�P[���vn4l0W��tz�dؚ�N=h�W�b/g 8.'YF��p�}��~T2��c�b/g 9.Y'YF�MQ��|�dؚHe=h�W�b/g 10.Y'YF�N�N Nؚ�N=h�W�b/g 11.Y�d�~F�{��{=h�WƖb�b/g �N0,�܃�b/g�11y� � 1.�eIQ)n�[,�܃�~r�ؚHeu�N�b/g 2.u�YN(u�����v{��{ؚHe=h�W�b/g 3.�e%fl�Ô��YB\���vؚHe=h�W�b/g 4.�e%f'Y}v܃ؚ�NؚHe=h�W�b/g 5.,�܃4l�m~pTu�N�{t�b/g 6.�܃�~r��[hQu�N�b/g 7.�eRfؚ)n����2��l�Ɔ�b/g 8.���e�g,��q��c�|�b/g 9.ju�0I����~Tuir2��l�b/g 10.��g{|,�܃4��c�Z�cƖ�~S��ׂ�b/g 11.)YLefk�2��l�b/g(W���e,�܃ N�vƖbN�^(u mQ0ߘ(ũ0-No�Pg�b/g�7y� � 1.�y�y{��{S�y i'Yt�vǃ�b/g 2.I�ǃ0�Sb[ǃhTt^n�\Ou�N�b/g 3.�g Nߘ(ũ�~r�0ؚHeu�N�b/g 4.ў(g3�'Y�h T��=h�W�b/g 5.ؚHe����ǃ�hߘ(ũhTt^u�N�b/g 6.�9hǃ�c)nǃ�hhTt^�zSOؚ(�ؚHe=h�W8h�_�b/g 7.9N�S�yP[ؚHe�~r�u�N�b/g N0�g6��b/g�8y� � 1.u1jCh�{f��2���b/g 2.���g�uk��[�~r�2��c�b/g 3.Chh�QSu�N�b/g 4.���g�VS���Q�e�XHe�b/g 5.a��w�]�{S=h�WNh�QS�^�V�b/g 6.b��NOHe���g�V�c(��XHe�b/g 7.�e'`�|6�hׂ(gA~���S6��V�{t�b/g 8.6��S���Q2��b�b/g kQ0 i�O0W���b/g�10y� � 1.Ğ�mwm:S�W�Q\��0uBgI��|�Q2��c�b/g 2.���e,�܃;N���u�k�u�~T2��c�b/g 3.���eĞ�tu�N.l�xؚHe)R(uNal�g2��c�b/g 4.W�X�m�k�b/g 5.�Ǐuir�b/g9eo�W�X:N�Q\Oir�c(��X�N�b/g 6.uir̃��9eo�W�Xu`�b/g 7.\���ss|4l;zN!k'`�e���b/g 8.\�� N�U N2� sQ.��b/g 9.,�܃�m~pTu�N�{tsQ.��b/g 10.�Q\Oir�y�y�|�~ShQϑ؏0u�b/g ]N0�Q:gS;N�c�b/g�16y� � 1.\���m~gRB\�e���|�d:g�hS�b/g 2.�ss|�cʑ�� �y�� T�d :g�hS�b/g 3.�QN:g�h�S`�'`܏ zzf��KmՋ�b/g 4.:g�hS�oIQte0W�b/g 5.4l;zhQ z:g�hS�b/g 6.:g�hS�O�b'`�\O�b/g 7.7�ir:g�hS�pr^�b/g 8.;N��\OirؚHe i�O:g�hS�b/g 9.'Y��u�NhQ z:g�hS�b/g 10.��uu�NhQ z:g�hS�b/g 11.l�Ô��u�NhQ z:g�hS�b/g 12.7�P[u�NhQ z:g�hS�b/g 13.'Yq�u�NsQ.��s��:g�hS�b/g 14.u��u�N:g�hS�b/g 15.4l��NSO:g�hSu�N�b/g 16.6��Vu�NhQ z:g�hS�b/g AS04l�N{Q�k�b/g�11y� � 1.O(�ؚHeM�Tr��e�f�N�Q��Bg|�{Q�k����{|�v�^(u�b/g 2.��Յ-KQl�S��~��\��~� �u`qQ{Qu�N�b/g 3.�m4l`lXX�] zS�_�s4l{Q�k�b/g 4.;z0uKQl�S��~�{Q�k�b/g 5.LN�hQ�N�]r��eeP�^{Q�k�b/g 6.�lŜ`lXX�|{Q�b/g 7.nNirT�Q�^(u�b/g 8.'Y�Sў����R�]�� �`lXX�|{Q�b/g 9.4l�N{Q�k>\4l)R(u�S�����Q�c�b/g 10.�lŜ+,�܃�~T�y{Q�b/g 11.�Q�~�n�[~�`lXX 135 �N,�R�~�c�~{Q�k�b/g D��N2 CS T�y�b�NXT NaNL��RN�[c�[\�~ �~ +R#��N:S�NXT�~b�~ �b XTT��~XT,{N�~����:S���W:S ����ؚ�e:S s^4��S�s�e�Q _2uu _c��N u� � l� �v ���V�V 퐈[O� Y[�[NS _So� _Vy�V l� QgNg �v �s0uf �[ O� _So�,{�N�~�n:S �ik�:S�Nё�S�sIQ܀ ]hQ�S l�CQl \g�z�_ Ng N� hT �� �[�s�q �k R ��O)R �[^�� �[ �N _�� _[�^8ll�CQl �N ^,{ N�~�zN:S NmWSؚ�e:SNg�y�m�Q8lck Ng8lO _/cb u�KQ` ��^ � �s�etQ �sFQ�^ �Sf[�e H��Q�h _ � �_Sf� R Y _O=N _Sf���^ � �s\R�,{�V�~FU�l�S HQL�:S�*m�QNg�e�N �_�^�q �_Sf3t ݐBh�U Rwm�Q �Nb^ 0u�v�e �s g�l MO�_Oe Ng���,{�N�~Nm3�:S )Yeh:STN�^�R�Y�[�[ 4T uQ hg�~�Q �N�y� P��^�O ���Xwm �� � H�tQkS Y[�swm Ngs�NS�N�y� _[�N��,{mQ�~�S�W:S ^-N:S WSq\:S��8l2mhTf[?e �S8lVf �Qޏpg 1gSf~� 1g�s�� _hf f��N�� l� � ] R1g�s�� _hf hg�y܀,{N�~�m4l{Q�k:S�Sm_ �yR�s� ѐCQ:_ ё _:S�S4l�N���#��N D��N3 CS T�y�b�NXT NaNL��Rc[ۏ�^�bh� �b�USMO� N�b�eg� L� �R �Q �[pe ϑƖ-N�R�s*NpeƖ-N�W���Npe NaNL��R!kpe�y�b�NXT NaN�Npec�[�Q7b7bpe g�Rc�[�e�W�QN�~%�;NSO*Npe g�Rc�[b��y�N�N ��l�dkh�kX�QTy�L��R*b��kc[+g/}��pe ����N�kc[�^gTN*N�]\O�e-NHS12�eMR ��S�� kjc@jn.shandong.cn0 NmWS^�QN�QQg@\�RlQ�[ 2020t^3g13�epS�S   PAGE 6 PAGE 5 PAGE 12 PAGE 13 PAGE 14 PAGE 13 PAGE 13 b<d<h<j<l<�<�<�<�<�<�<4>@>B>H>J>L>�?�?�?�?�?�?�@�@�@�@�@�@�A�A�A�A�A�AHCZC\CbCdCfCHEXEZE`EbEdE�E�E�F�F�F���һ����һ����һ����һ����һ����һ����һ����Ҥ����hv�@���OJaJ o(,h�>�hv�B*KHOJQJ ^JaJ o(ph,h�;Mhv�B*KHOJQJ^JaJ o(ph,h�>�hv�B*KHOJQJ^JaJ o(ph,h�;Mhv�B*KHOJ PJ QJ ^Jo(ph,h�;Mh��B*KHOJ PJ QJ ^Jo(ph3L>n>�>�>�>�>?,?F?f?�?�?�?�? @B@^@�@�@�@�@AA�����������������������tdH�G$H$WD�`�tgd�;M�td��9DG$H$WD�`�tgdO<��td���w9DG$H$WD�XD`�tgd�;MA4APAvA�A�A�A�AB FVFzF�F�����������������������td���w9DG$H$WD�XD`�tgd�;M�tdH�G$H$WD�`�tgd�;M�td��9DG$H$WD�`�tgdO<��F�F�F�F�F�F�F�F�F�FG(G2G:GDG��������������$$6$G$H$Ifa$gdO<�$dl�9DG$H$a$gdO<�$6$9DG$H$a$gdO<�$d��@&G$H$a$gdO<��\d��5$G$H$WD�`�\gdO<��td��9DG$H$WD�`�tgd�;M�td��9DG$H$WD�`�tgdO<��F�F�FGGGGGGG&G(G*G,G.G��Ͳ����s�sX@'0hfTh�`�B*CJKHOJ PJ QJ aJo(ph.hfTB*CJKHOJ PJ QJ ^JaJo(ph4hfTh�`�B*CJKHOJ PJ QJ ^JaJo(ph%h�`�CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(+hb~�h�`�CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(+hb~�h�`�CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(4hb~�h�`�B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(ph#h�`�h�`�KHOJ PJ QJ ^Jo("h��CJ,KHOJPJQJ^J aJ,hoP�hv�@���OJaJ o(.GDGFGLGNGPGVGXGZG\GhGjG�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G��帟埉���nVnVnVnVnVnVnVn.h�`�B*CJKHOJ PJ QJ^JaJo(ph4h�`�h�`�B*CJKHOJ PJ QJ^JaJo(ph*hfTB*CJKHOJ PJ QJ aJo(ph0hfTh�`�B*CJKHOJ PJ QJ aJo(ph.hfTB*CJKHOJ PJ QJ ^JaJo(ph(h�`�h�`�B*CJOJ PJ aJo(ph4hfTh�`�B*CJKHOJ PJ QJ ^JaJo(phDGFGHGJGTG`GhGm^^MMM$$6$G$H$Ifa$gdO<�$$G$H$Ifa$gdO<��kd$$IfT�94���F���4 |6�|��q&�0��������66��� ���� ���� ���� ���4�4� 9a��ThGjGrG�GG6"$d��$6$G$H$Ifa$gdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd�$$IfT�94���r���4 �-|6�|��u���H�0��������66��������������������������4�4� 9a��T�G�G�G�GHHH H(H��������d��$6$G$H$IfgdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<�$d��$6$G$H$Ifa$gdO<��G�G�G�G�GHHH H HHHH(H*H8H:HRHTH\H^HdHfHpHrHvHxH~H�H�H�Ѹ����������r�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�.h�`�B*CJKHOJ PJ QJ^JaJo(ph(h�`�h�`�B*CJOJ PJ aJo(ph4h�`�h�`�B*CJKHOJ PJ QJ^JaJo(ph*h�`�B*CJKHOJ PJ QJ aJo(ph0h�`�h�`�B*CJKHOJ PJ QJ aJo(ph*h�`�B*CJKHOJ PJ QJaJo(ph0h�`�h�`�B*CJKHOJ PJ QJaJo(ph(H*H2H:HH7#$d��$6$G$H$Ifa$gdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd�$$IfT�9����r���4 �-|6�|��u���H�0��������66��������������������������4�4� 9a��T:HBHJH�H�H�H�H������d��$6$G$H$IfgdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<�$d��$6$G$H$Ifa$gdO<��H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H^IfIxI~I�I�I�I�IJJJ J�ʲʲʲʲʲʲʙ��ʲ�n��ʙ�n�U�nʲ0h�`�h�`�B*CJKHOJ PJ QJ aJo(ph(h�`�h�`�B*CJOJ PJ aJo(ph*h�`�B*CJOJ PJ QJ^JaJo(ph0h�`�h�`�B*CJOJ PJ QJ^JaJo(ph.h�`�B*CJKHOJ PJ QJ^JaJo(ph4h�`�h�`�B*CJKHOJ PJ QJ^JaJo(ph4h�`�h�`�B*CJKHOJ PJ QJ ^JaJo(ph!�H�H�H�HH7#$d��$6$G$H$Ifa$gdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd�$$IfT�9��k�r���4 �-|6�|��u���H�0��������66��������������������������4�4� 9a��T�HII�I�I�I�����d��$6$G$H$IfgdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<�$d��$6$G$H$Ifa$gdO<��I�I�I�IH7#$d��$6$G$H$Ifa$gdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd�$$IfT�9��<�r���4 �-|6�|��u���H�0��������66��������������������������4�4� 9a��T�I�I�I�IJJ�����d��$6$G$H$IfgdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<�$d��$6$G$H$Ifa$gdO<�JJJ JH7#$d��$6$G$H$Ifa$gdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<��kdg$$IfT�9���r���4 �-|6�|��u���H�0��������66��������������������������4�4� 9a��T J(J0J�J�J�J�����d��$6$G$H$IfgdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<�$d��$6$G$H$Ifa$gdO<� J6J8J JDJFJLJNJXJZJbJdJlJnJ�J�J�J�J�J�J�J�J�J�J�J�J�JKK K KKKKK$K&KDKFK^KbKlKnKvKxK|K�K�K�K�K���������������ʹ����������������������������埑h� �OJ PJ QJ ^JaJ (h�`�h�`�B*CJOJ PJ aJo(ph0h�`�h�`�B*CJOJ PJ QJ^JaJo(ph.h�`�B*CJKHOJ PJ QJ^JaJo(ph4h�`�h�`�B*CJKHOJ PJ QJ^JaJo(ph2�J�J�J�JH7#$d��$6$G$H$Ifa$gdO<�$$6$G$H$Ifa$gdO<��kdL$$IfT�9����r���4 �-|6�|��u���H�0��������66��������������������������4�4� 9a��T�J�J�J�J,K4K hz�B*OJPJQJo(phh�i�B*OJPJQJo(phh� �B*OJPJQJo(ph*h|�B*CJ,OJPJQJ^JaJ,o(ph'h�l�hI4�CJOJ PJ QJ ^JaJo(,h�l�h�f�B*CJOJ PJ QJaJo(ph+h�l�h�f�CJKHOJ PJ QJ^JaJo(h�l�h�f�CJOJ PJ aJo('h�[h�f�CJKHOJ PJ QJ aJo(+h�[h�f�CJKHOJ PJ QJ ^JaJo(ZL\LjLlL~mm$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd�$$IfT�9��V�0���T"���� t��0��������"6��������������4�4� 9a��TlLnL|L~L~mm$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd�$$IfT�9��"�0���T"���� t��0��������"6��������������4�4� 9a��T~L�L�L�L~mm$$6$G$H$Ifa$gdO<��kdM $$IfT�9��"�0���T"���� t��0��������"6��������������4�4� 9a��T�L�L�L�L~mm$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd� $$IfT�9��"�0���T"���� t��0��������"6��������������4�4� 9a��T�L�L�L�L~mm$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd� $$IfT�9���0���T"���� t��0��������"6��������������4�4� 9a��T�L�L�L�L~mm$$6$G$H$Ifa$gdO<��kdH $$IfT�9��"�0���T"���� t��0��������"6��������������4�4� 9a��T�L�L�L�L~mm$$6$G$H$Ifa$gdO<��kd� $$IfT�9��"�0���T"���� t��0��������"6��������������4�4� 9a��T�L�LrMtMvMxMzM|M~M~gYKKKKK $d�G$H$a$gdO<� $dl�G$H$a$gdO<����@�d��9DG$H$WD$�^��`�@�gdO<��kd� $$IfT�9��"�0���T"���� t��0��������"6��������������4�4� 9a��T~M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M���������������������������� $d�G$H$a$gdO<��M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M�M���������������������������� $d�G$H$a$gdO<��M�M�M�MNNNNdN��������$�:�d4�$G$H$IfUDdWDd]�:`�gdO<�l�� d��G$H$gdO<� d8�G$H$gdO<�G$H$gdO<� $d�G$H$a$gdO<��M�M�M�M�MNNNN NNNN��ƶ��|gR@R+(h��hwd@���B*CJOJaJo(ph"h9�@���B*CJOJaJo(ph(h��h3^@���B*CJOJaJo(ph(h��h�j�B*CJOJ PJ aJo(ph(h��h�,AB*CJOJ PJ aJo(ph(h��h� 6B*CJOJ PJ aJo(phhL .B*OJPJQJo(phh�JB*OJPJQJo(phh� �B*OJPJQJo(phh�i�B*OJPJQJo(ph2jh�i�B*OJPJQJUmHnHo(phu N0N4N:N NDNNNRNTNVNXNZN\NdNfNhNjNnNpNtNvNzN|N�N��į��������v�_MEAEAEAEAhO�jhO�U#h��hwdB*mHnHo(phu,h��hwd@���B*CJOJQJaJo(ph"h�(v@���B*CJOJaJo(ph"h� �@���B*CJOJaJo(ph(h��hwd@���B*CJOJaJo(ph(h��h� 6@���B*CJOJaJo(ph"h�]@���B*CJOJaJo(ph(h��h3^@���B*CJOJaJo(ph(h��h1;�@���B*CJOJaJo(phdNfNhNlNnNrNtNxNzN~N�N�N�N�N����������t�t &dP��gd�Xxgd�^�:d��G$H$WDd`�:gdO<�ekdC $$IfT��\����"��" t��0��������"����������4�a����T �N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�����нШ�甏��нШ�甋zcPc$hR-�h�i�0JCJOJPJQJaJ-jhR-�h�i�0JCJOJPJQJUaJ!h�i�0JCJOJPJQJaJo(h�d� h�d�o('hR-�h�d�0JCJOJPJQJaJo()h�c�0JCJOJPJQJaJmHnHu$hR-�h�d�0JCJOJPJQJaJ-jhR-�h�d�0JCJOJPJQJUaJ!h�d�0JCJOJPJQJaJo(hD�h�Xx�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�NO O O�����������������$�K�$��&�#$+D�:Da$gd�i� &dP��gd�i�$�-���&�#$+D�:Da$gd�i� �h�h]�h`�hgdR-� �h�h]�h`�hgd�=�$����$;��&P#$a$gdR-��N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�NOOOO OOOOO"O$O&O��®����Ӓ�}�®�lUBU�Ul$h�Xxh�Xx0JCJOJPJQJaJ-jh�Xxh�Xx0JCJOJPJQJUaJ!h�Xx0JCJOJPJQJaJo()hz�0JCJOJPJQJaJmHnHu$hR-�h�i�0JCJOJPJQJaJ h�i�o(h�i�'hR-�h�i�0JCJOJPJQJaJo(!h�i�0JCJOJPJQJaJo(-jhR-�h�i�0JCJOJPJQJUaJ)h�6F0JCJOJPJQJaJmHnHu O(O*O,ODOFOHOdOfOhOjOlOnOpOrOtO����������������:d��G$H$WDd`�:gdO<� �h�h]�h`�hgdR-�$����$;��&P#$a$gdR-� ����&`#$gdD��h�h&dP��]�h`�hgd�Xx����$;��&P#$&dP��gd�Xx&O(O*O,O.O:O 666666666666666666666666666�6666666666�666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�6N@��N *!ck�e $1$a$$CJ KHPJ_HaJmH nHsH tH$A@���$ ؞���k=�W[SOBi@���B 0nf�h� *CJOJPJQJS*�Y(\�]�aJo(phZ�O��Z � lfont2155�6�7�>*CJOJPJQJS*�Y(\�]�aJo(phZ�O��Z � lfont0155�6�7�>*CJOJPJQJS*�Y(\�]�aJo(phV�O�V � lfont3115�6�7�>*CJOJPJS*�Y(\�]�aJo(phV�O�V � lfont4115�6�7�>*CJOJPJS*�Y(\�]�aJo(ph"W@��!" U����p5�\�@�O2@ U�Rh��k=�#��WD�`��CJOJPJQJP�OBP �@Hp17$$�d�d1$a$CJKHOJPJQJ^JaJP�ORP �@Hp16%$�d�d1$a$CJKHOJPJQJ^JaJPS@bP n>�ck�e�e,g)ۏ 3&���xVD�^��CJOJPJQJaJ0�O�q0 �t>15>*OJQJo(ph�Z�O��Z ��font6155�6�7�>*CJOJPJQJS*�Y(\�]�aJo(ph:Z@�: �0��~�e,g)CJOJPJQJ^JaJ8C@�8 s�ck�e�e,g)ۏ*���xVD�^��8N@��8 s�ck�e��L�)ۏ 2+��WD�`���������������������{�� ����� F����� ������ ';HI{������!"bi3:��>��������S"�������         / 5 @ Q e v � � � � � � � �  ' 2 B S ` l { � � � � � � � �  " 3 E W g v � � � � � � � � + = U d o } � � � � � � � �  0 9 P _ o ~ � � � � � � � � (6EUdu�������'9KZtuvwxyz{����������������� !Ldhmnrv|����������� GKOPTX\`d��������������$)*123:;<CDENOPWXYhijuvw����������������������������������������������������������������������./0235689;<=>?@MNO\]^lmnopqr������������������0���@0���@0���@0���@0���@���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���������@���@������@������0���0���0���0���������������������������������������������������������������������������������������������������@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���0���@0���@0���@������@���@���@���@���@���@���@���@���@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0���0���0���0��� �0��� �0��� �0��� � 0��� � 0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0����0����0��� �0��� �0��� �0����0����0����0��� �0��� �0��� �0����0��� �0��� �0����0��� �0����0��� �0��� �0��� �0����0��� �0��� �0��� �0����0��� �0��� �0��� �0����0��� �0��� �0��� �0����0��� �0��� �0��� �0����0��� �0��� �0��� �0����0��� �0��� �0��� �0����0����0��� �0��� �0��� �0����0����0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0���0���0���0���0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� ����0���0���0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0������ �0��� ����@0���ȑ00��@0���ȑ00��@0���ȑ00��@0���ȑ00��@0��I�00��@0��I�0 0��@0���@0��I�00��@0���@0��I�00�@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0��I�00�@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0��I�00ȑ00H ��0���0����0��ȑ0� HI{������>����� 5 @ Q e � � � � � � � �  ' 2 B S ` l { � � � � � � � � " 3 E W g v � � � � � � � � + = U d o } � � � � � �  9 P _ o ~ � � � � � � � (6EUdu�������'9KZtz{�������� !dmnrv|����������GOPTX\`d����������)*23;<DEOPXYhijuvw�����./0258;�K�00.�K�00-���00���00���00���00 �K�00K�00K�00K ��kK�00JK�00H�@0���00�K�00$�K�00#�K�00!�I�00��@0���@0����@0�����00����00��00��00@0��00���00���00���00���00���00���00n��00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���0'0_��00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���070P��070P��00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00���00� @0�@0��I�0*0&���005��00 ��005��00 ��00 ��00 ��00 ��00 ��00-���00 ��00* ��00& ��00 ��00 ��00 ��00 ��00 ��00! ��00 ��00 ��0 0 ��0 0 ��00 ��00 ��0*0 ��00���00 ���00 ���00 ���0 0��0 0 ��00 ��00 ��00 ��00 ��00 ��0 0 ��00 ��00* ��00(��00��00 ��00 ��00 ��00��00��00 ��00 ��0.0/���0.0���0.0���0.0���00 ��0�0�H@ �00�����0�0��@ �00�����0�0��@ �00�����0�0��@ �00�����0�0��@�00�����0�0��@ �00���K�0�0�4R!��0�0�@ �00�����0�0���0�0�@ �00����@0���@0����00���00���00�K�00�K�00�����=�K�00\@0|\����0��@0x\ 00 ...>@BRRRbpp����.�� D L��>b<�F.G�G�H J�K@L�MN�N�N&OrOtO(-.25<BCOPRTVW�f �6�L>A�C�FDGhG�G(H:H�H�H�I�IJ J�J�JDK\K�KZLlL~L�L�L�L�L�L~M�M�MdN�N OtO)*+,/01346789:;=>?@ADEFGHIJKLMNQSUrO ')/69CJMSZ]bilqx{�!���!���!���!���!���!���!������ IIO�R�$1t����Ҹ���&�����R�$������6�z���o��������b�$��L Aa�F��]��Y�s.����b�$܅�L"�)[����fY@�Xv����@��������� �H�>�( � ��bB � c �$D����>�"�����J �A # � �����"��`���J �H # � �����"��`���B �S ���� ?��H��0�( � ����)���S� StH� ����#u���t@A ��" t�� _Hlk784993 _Hlk858968�������>�6l3 ?�6 3 �e��i�;*�urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags�chsdate�<*�urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags�chmetcnv� ��P �0�1�13�135�2020�3�Day�False�HasSpace �IsLunarDate �IsROCDate�Month�Negative �NumberType �SourceValue�TCSC�UnitName�Year   ILMkly�� "a��&*-\^�����z�T��!#�������������2 4 x � � � ' - � � � � � Y f x � � � * � � � � � � R ^ q } � � 9DXcx�����NPQY]eis������������������������������������������������  !$&)+.035689:;=>@CEFYZ\^`cdghiklnqruv{|���������������������������������������������������������������$'>APSTWX[\_`cil��������������� 0022335689;<���':;G{�i2�=ZM���!��� � � � � � � � � � � = T � � � �  � � � � � � ��Zs��!KLc|�������FKNd�����0022335689;<���bi����{ � v � KZ����!d����Gd���Y0022335689;<@AKMOPZ\^lr����������0022335689;<��� YPE �N+���������O~+vD����������QG *���x���������k�2"9�O����������k�?.K�����������5�F�������������[�S�[�S��<U�Y�����������iY�V�K�����������d8EWB�Դ����������B "�    T-�f    ,J}8/��}f�`"YN� lsv ZE� �T�m�6q�;)�Q#Y �C'#��&�I|(�+��/o%�0��0S�2�b[3�w�9[u�:f �?�C�C�(8E�>MF�bXF�J/Iw0JR��a�k�cG�e@OWjWq�j�*�m�U�s�(�s��w%tGy��y�izg�fIX�"�)�O�d�2Ny�|�*@y�%�(�W�� �l6E�M6S�Z1�6�[H\�u�/K{��L+�`Cc� �I 9g V � * �0 �8 8 r �C Gc �j �5 �j � �O 6] �y � ���6$<iM�N�4dR f��IQ`crZ+cxx�ZdtH u�7�&)HA�B~JZ. _ �q��SHu 9�}�#�2fT��=�(}5�eOw�wu':/r��G/>� �E \ *!z!�]!�d"<#2I#�V#�#z'$%)%.+%�g%�y%�0&�P&�$'>:'�>'ta'0(V(� )�)�)ZZ)g`)|a)_)�R**\*z.+�/+R+-,�,x",!+,�,,1,�h,�h,h -s)-�9-�O-Q-�^-)q-L ./.�B.�'/�0�00JC0_1o@1�b1�e132�52�B2c2yo2Kk34?4�24�!5�75wS5GY5�f5:j5� 6�6�56�R6�z6�7�)7927�:(:�d:�A;G<<�#<h4<c=� =�U=X=~=�>�>>�t>! ?�?�|?:?�@[@�@�,A�,A�0AjyBO5CSCMUCbZCbwCQD�*D�.D|wDj&E(:E�LE VE�WEk\E�F�6F�=FNF�eF"fF�gF>jF`GVG� GEG�UGZVG�H�H�@H�BH�XH�IQI�J�bJ�cJ4eJ+J�4K�NL�M|M*M�;M� N4VN�{N� O�Ok9O�P(nP]Qz$Q�MQ�vR�:S�CS�[S�T�GT�aT�UE U5FU�KUlWU�V�]V4jV�qV5W}RW�\W�X#X� Yw Y�'YBYbNY }YKZ�;[�Z[Ms[�-\4\�]�C]]�^3^c0^�C^U^�U^�Y^s^ _�)_�=_�e_0j_�`�`�%`KO`pY`�]`�h`�a1+aB0a$Na�Ra� b1@bHwb)c-$c�dBd{dwd5md�md� f:f*rf=g�g^g�^g�jg�*h�1h�IhxZhGqhZi!j4 kx*k�ak�l� ll;l�Dl.llDrl�4m�)nUrnf oXoPBo^ro=p�%p�(p)Epk,q�?q�Oq~_q�`q�r�Gr�Jr�Jr�s(#s�fs{s2t+Bt�ct4 uvKu�hu�vU!v�(v�7v�Dv�w�w�Qw�RwGSwR]w�(x�Sx�Xx�y: ��w�n��}�~��+�� �9 �#�ea��j� !��:�e}���k'��4��J�oP��c�1��#��i�0��<��x���)� .��5�iU��i��x��*��o� |�t��*��@��E��i�k�N&�(��x�E�W[��j�p|��|���<�� ���?��`�� �7-��3��4�>��^��_��w�<~�� �R-�02��f�Z��� O�g�g �Ys�2}�_8��i��z� {�lq�? �� �S��A�ux��3�h��j�|�Q���8�!g���o�z�I7����=��N�&x���}��M�U�V�nX����o�D�0$��D��E��x����5E��b���l4�45�F�?i��f�w�a����4�1;�&O��Y��^�`��o���0�6��\��d�^t�B ����6�GH��q�p=��@��Q��f��q��>��,��e��x��{����l,��5�ox�Q��^��"�a4�M��`�tl�Lv�5�9_�Z���A��L�KT�`[��$��(��4�6�n_��i�oF�nS�0t���� �O[�Y��)��V���+/�n>�� ���x �!u��b��c��l���q6�0X��v�,�V �^3�_<�O���|��u��E�:W�� ����1!��>��6�HD������9�Cc��u��E�j�9�R%�T��} ��B�Q,��3�NN�i��]��}��v��;��r���t��T��x�A �@!�uT����5�~d��j��E��3��5�v���8�tM�RQ�&����7��C��G�pJ�pN����C��V�:_�N��5�b��{���9��=� ;�m���j��E��s�#�\'��@�C^�U �|�;"��4�q8�g�\�F� L�rc��d��3�:@��m��p� ��3��k��0�Hk�� ����d�{�z-�o �"2��4� ;����g�s�� ��*��*�D6��W��`�jp�4�*:��V��y���� �5"��h��t�|���,�\/�U9�I4�O<����%��=�MG�K��Z���m0�5�V5�hi��i� ����8�'#�m>��`�� �F��i��2�W�\��^�_�e��o!��l�R�~#�5&�r+��,�TT�|�� ��-��.�k0����s�v{� d } � z{���������������!dmnr|��������GOPT`d���������$)*123:;<CDENOPWXYhijuvw�./�iq�5H!0�������������������@����� ��� ���<��Unknown������������G��z ��Times New Roman5��Symbol3&� �z ��Arial;5�� �efh�[�_o�Ŗў7E�� �eck\h�[�{SO;5�� �N�[_GB231275�� ���|�8�N�[�_o�Ŗў;���[SOSimSun;�� Batang�[^1&�� ��R<*�_o�Ŗў;��ўSOSimHei;5�� wiSO_GB2312U��ef�{\h�[Times New Roman?E�� �eck�[ N�{SO�_o�Ŗў1����NS�e-N�[7&���{ @�Calibri7��I{�~�_o�Ŗў?5� �z ��Courier New!1��h郃'����k��'�S �"�S "�?!%),.:;>?]}������  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006�:�>�@�D�Z�\�^����� � �����=�@�\�]�^���$([{��� 0 0 000000Y�[�]����;�[�����l��U��d''| | J�q��HP ��$P����������������������%2�� -NqQNmWS^4l)R@\ZQ�~�e�NlhzUSER<     �������Oh��+'��0|�������  , 8 D P\dlt��й�������ˮ���ֵ����ļ�lhzNormalUSER8Microsoft Office Word@F�#@ ��U��@N� ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX����Z[\]^_`����bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �FO�_����Data ������������Y1Table����ag�WordDocument����հSummaryInformation(�������������DocumentSummaryInformation8���������CompObj������������m������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �FMicrosoft Office Word �ĵ� MSWordDocWord.Document.8�9�q